Визија

Територијално функционална заедница во која се создадени услови за остварување замисли и идеи на жителите на ЛАГ-от „Брегалница“.

Население со изграден граѓанскиот инстинкт за културното, историското и природното наследство, изградени односи помеѓу граѓанскиот и приватниот сектор врз основа на одржливо искористување на ресурсите и можност за трајно унапредување на капацитетите, рамномерно искористување на природните ресурси, со цел подобрување на животниот  стандардот и благосостојба на населението во руралните средини.